Nhất quỷ, nhì ma thứ ba chắc chắn... học trò

21/02/2018 06:13:40

Xem xong clip mới thấy câu "nhất quỷ, nhìn ma thứ ba học trò" quả không hề sai tí nào.