2017 - Năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật

05/01/2018 10:31:41

Năm 2017 được đánh giá là năm công tác đối ngoại nhân dân giành nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế


Hỗ trợ hiệu quả cho công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới; đồng thời tranh thủ nguồn lực nước ngoài, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức sáng tại Hà Nội.

Thành công của công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 không thể không kể đến thành tựu của công tác phi chính phủ nước ngoài, trong việc vận động, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Năm qua, Việt Nam đón trên 1.000 đoàn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến làm việc, giá trị viện trợ giải ngân duy trì ở mức 300 triệu USD.

Cùng chuyên mục

Bão dồn dập, lượng mưa kỷ lục, lũ chồng lũ,… đó là những gì đã diễn ra trong năm 2017 từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Xem theo ngày

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Năm 2017 2016 2015 2014