Từ chuyện đại phu chữa bệnh cho cường đạo, ngẫm về sự xuống cấp của xã hội hiện nay

27/04/2018 03:46:53

Bác sĩ và bệnh nhân gặp nhau vốn là do duyên phận thúc đẩy mà thành, người bệnh nào tìm được bác sĩ nào, đều không phải là ngẫu nhiên. Người ta thường nói: “Tu mười kiếp mới ngồi chung thuyền”, mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân cũng không hề đơn giản…