Ông Nguyễn Tường Văn - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị: Sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm

13/02/2018 12:19:40

Năm 2018 ngành Xây dựng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và Cục Phát triển đô thị cũng sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị. Vì vậy, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục quyết tâm tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Tường Văn - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, năm 2018, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Bộ Xây dựng có 4 nhiệm vụ quan trọng, đây cũng chính là các nhiệm vụ trọng tâm của Cục: Hoàn thiện và trình Luật Quản lý phát triển đô thị trước Quốc hội vào kỳ họp thứ 5 để xin ý kiến và trình thông qua luật vào kỳ họp thứ 6; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đô thị thông minh; trình Chính phủ Chiến lược phát triển hệ thống đô thị quốc gia; trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2030.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm trên, năm 2018 Cục cũng sẽ tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lớn, do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các địa phương kiểm soát tốt hơn các dự án đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và kế hoạch.

BQLDA trực thuộc Cục phấn đấu thực hiện điều phối tốt các dự án ODA về phát triển đô thị, nhất là hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế của dự án ODA do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.