Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

05/01/2018 09:09:44

Bộ Xây dựng vừa nhận được Công văn số 12901/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 257/TTr-BVHTTDL ngày 21/11/2017 kèm theo Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo số 263/BC-BVHTTDL ngày 23/11/2017.

09:06 | 05/01/2018

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3059/BXD - QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Thống nhất với nội dung Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 257/TTr-BVHTTDL ngày 21/11/2017 và Báo cáo số 263/BC-BVHTTDL ngày 23/11/2017 nêu trên.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thực hiện công bố, công khai theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất xây dựng Học viện Dân tộc trên nguyên tắc đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hình thức kiến trúc...) phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tổng thể theo Quy hoạch chung, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trước khi triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Đoan Trang

Email