Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

22/09/2017 02:49:02

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 9006/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Tờ trình số 176/TTr-BVHTTDL ngày 9/8/2017.

Phối cảnh Dự án xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Về vấn đề trên, Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam; Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 26/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc và ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 840/VPCP-KGVX ngày 26/01/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Học viện Dân tộc dự kiến bố trí vào Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 1076/UBDT-HVDT ngày 28/10/2016 và Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Văn bản số 4700/BVHTTDL-LVHDL ngày 15/11/2016. Do vậy, Tờ trình số 176/TTr-BVHTTDL ngày 09/8/2017 và dự thảo quyết định cần nêu rõ: Vị trí, quy mô diện tích, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cụ thể.

Dự thảo quyết định cần viết ngắn gọn, tập trung vào nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tại khu D, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 thì không cần thiết phải nêu trong dự thảo; lưu ý nội dung Dự thảo quyết định tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam và thực hiện công bố, công khai theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Đoan Trang